Erhvervs- og selskabsret

Før et salg

De juridiske forberedelser - udover de skatteretlige - i forbindelse med et salg af en virksomhed omfatter bl.a. en klarlægning af selskabet på en lang række områder:
- selskabsforhold herunder vedtægter, aktionæroverenskomst, generalforsamlingsprotokol, aktionærlån, konvertible obligationer, warrants og optioner m.v.,
- medarbejderforhold herunder liste over medarbejdere med anciennitet, ansættelsesform, løn, overenskomstforhold, direktørkontrakter, eventuelle tvister m.v.,
- økonomiske forhold herunder finansieringskilder og respektive engagementer, kassekreditter, låneforhold, leasing, kautioner, pant (nøglepant, virksomhedspant), ejendomsforbehold, garantier eller andre indeståelser,
- kontraktsforhold med selskabets interessenter, herunder udlejer, leverandører, kunder, distributører, forhandlere m.v., samt almindelige handelsbetingelser, eventuelle tvister, leje af løsøre, kreditkøbsaftaler, aftaler med nærtstående, forhold til IT-serviceleverandør,
- immaterielle rettigheder, herunder patenter, varemærke, ophavsret, mønsterret, know-how, domænenavne m.v. og
- offentlige tilladelser og godkendelser herunder import- og eksporttilladelser, miljø-, bygge- og brandgodkendelser, samt godkendelser vedr. det interne og eksterne miljø, eventuelle forureningssager m.v.

Alle sådanne forhold skal man have klarhed over inden en salgsproces startes, så man kan stå på mål, dersom der skal gennemføres en due diligence.

En overdragelse af en virksomhed sker ved overdragelse af:

1. kapitalandele (anparter eller aktier) eller
2. aktiver, også kaldet en substansoverdragelse.

Det vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde hvilken overdragelsesmodel, der vil være den optimale.

Udgangspunktet i en aktie-/anpartsoverdragelse er, at køber overtager hele eller dele af virksomheden (af kapitalandelene), det vil sige alle aktiver og passiver, aftaler, forpligtelser m.v. i modsætning til en substansoverdragelse, hvor køber kun overtager de specifikt opregnede aktiver og eventuelt medarbejderforpligtelser.

Under et salg

Inden man indleder en nærmere dialog med en potentiel køber, bør/kan man sikre sig ved at bede køber om at underskrive en hemmeligholdelsesaftale (NDA - Non-Disclosure Agreement). Herved opnår sælger en vis beskyttelse (afhængig af hvor god aftalen er) mod at køber udnytter virksomhedens forretningshemmeligheder.

Når forhandlingerne har taget form udarbejdes der ofte en hensigtserklæring (LOI - Letter of Intend) eller et Term Sheet, der normalt ikke er juridisk bindende, men mere for at præcisere forhandlingspunkterne, som efterfølgende danner grundlaget for selve overdragelsesaftalen.

Er forhandlingerne rimeligt seriøse vil køber ofte stille krav om eksklusivitet. Det vil sige at køber har en eneret til at købe selskabet på nærmere aftalte vilkår inden for en vis tidsfrist. Herved undgår køber at afholde rådgiver omkostninger i forbindelse med købet, der ikke bliver til noget fordi en anden købte virksomheden. I visse tilfælde vil sælger forlange et beløb for at køber opnår en sådan option.

Afhængig af tidsforløbet i en forhandling kan der være tale om diverse dokumenter der kommer på bordet f.eks. Notater, Protokoller, Del-, Ramme og/eller Betingede aftaler inden den endelige Overdragelsesaftale (se linket om Realitetsforhandling) realitetsforhandles.

Efter et salg

Med en grundig udarbejdet overdragelsesaftale burde der ikke kunne opstå problemer, men normalt vil dialogen foregå mellem begge parters advokater og virksomhedsmægleren, der vil forsøge at mægle mellem parterne. Mange aftaler i dag indeholder bestemmelser om brug af Mediatoradvokater, der vil forsøge at forlige parterne, så langstrakte, dyre og opslidende retssager kan undgås.