Private Equity – Investment Club

money-glut-4326881Private Equity – Investment Club

Denmark’s largest database of private investors

Investment Club is ProConsult’s database of more than 500 potential corporate buyers and active investors. These investors have several things in common:

I: They all have a significant academic and/or practical background within manufacturing-, trade and/or service companies.

II: They all have significant management experience in financial, administrative, operational, sales and/or marketing aspects, including exports. The majority within sales and marketing.

III: They have all managed to earn a nice amount of money, from 1 – 20 million DKK. Most of them from 1 -5 million DKK.

IV: They have expressed interest in investing in companies with an exciting future. This does not necessarily mean that the companies’ past and present situations are rosy. ProConsult has seen many cases where investors have gone into companies in crisis situations with significantly negative equity capital –  as long as the future had a good chance of improving. Healthy companies looking for a capital injection, for example to finance a research project, are generally not a problem to raise capital for, just like healthy companies are not that hard to sell.

V: They have all expressed interest in participating in the company’s management, full time or part time. Most of them want to participate full time, since this gives them more insight into the management of their investment. This is desirable, because there is often not collateral for their full investment. This is natural, since companies able to put up full collateral would usually seek a traditional bank loan. Insight and influence is thus substituted for the missing collateral. ProConsult does also have investors that participate part time in the company they have invested in, often in administrative and financial areas, since they have invested in or acquired several of our cases. We do not have any passive investors, that don’t want influence along with a capital injection, in our database.

Naturally, we do not have daily contact with all our investors, but most of them have filled out an application, or we have had an extensive telephone conversation or a meeting with them, and the remarks have been entered into our database Investment Club. Inclusion in our database is free. When we solve assignments regarding company selling or capital injections, we use our database, as well as all publicly available databases, to locate potential buyers/investors.

You have the opportunity – free of charge – to be included in Denmark’s largest investor-/buyer database, Investment Club, with more than 500 potential corporate buyers and active investors. You will receive NewsMail on an ongoing basis.

If you don’t list a specific investment/acquisition request you will simply receive NewsMail  when it comes out.

If you do list a more specific investment/acquisition request you will be contacted before NewsMail comes out.

Please remember to state your name, address, phone number and e-mail address.

Please contact Pauli Andersen at +45 40 88 80 15 for more information.

notepad-1383797

Investment Club

Investment Club er ProConsult’s database over mere end 500 potentielle virksomhedskøbere og aktive investorer. Disse investorer har flere ting til fælles:

I. De har alle en betydelig uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund inden for produktions-,  handels- og/eller servicevirksomheder.

II. De har alle en betydelig ledelsesmæssig erfaring på det økonomisk/administrative, tekniske samt det salgs- og marketingmæssige område, herunder eksport. Tyngden ligger på det afsætningsmæssige.

III. De har alle været dygtige til at tjene et pænt rundt beløb, fra 1 – 20 mio kr. De fleste dog mellem kr. 1 -5 mio. kr.

IV. De har alle et ønske om, at investere i virksomheder, som har en spændende fremtid foran sig. Hermed også sagt, at virksomhedens fortid og nutid måske er alt andet end lyserød. ProConsult har mange eksempler på, at investorerne er gået ind i kriseramte virksomheder med en ikke ubetydelig negativ egenkapital – blot fremtiden kunne sandsynliggøres positiv. Sunde virksomheder, der f. eks. i forbindelse med et udviklingsprojekt, ønsker en kapitaltilførsel, er generelt ikke noget større problem at fremskaffe finansiering til, ligesom sunde virksomheder heller ikke er svære at sælge.

V. De har alle et ønske om, at deltage i ledelsen af en virksomhed på hel- eller deltid. De fleste ønsker fuldtid, idet de herved opnår en større indsigt i forvaltningen af deres investering, da der i forbindelse med kapitaltilførslen i de fleste tilfælde ikke kan stilles fuldgod sikkerhed. Kunne fuldgod sikkerhed stilles, var der oftest tale om traditionel pengeinstitut finansiering. Som kompensation for den manglende sikkerhed fordres indsigt og indflydelse. ProConsult har dog også investorer, der deltager – i driften af den virksomhed, de har investerer i – på deltid, ofte inden for det administrative og økonomiske område, idet de har investeret i og/eller erhvervet flere af vore sager. Passive investorer, der ikke ønsker indflydelse med et kapitalindskud, har vi ikke nogle af i vor database.

ProConsult har naturligvis ikke daglig kontakt til alle investorerne, men en del har udfyldt et dataskema, eller ProConsult har haft en uddybende telefonsamtale eller et møde med investorerne, og notatet heraf bliver herefter indtastet i ProConsults database, Investment Club. Optagelse i databasen er selvsagt vederlagsfri. Når ProConsult løser sager for så vidt angår salg af virksomhed eller kapitaltilførsel til virksomheder anvender ProConsult databasen samt alle offentligt tilgængelige databaser til søgningen efter potentielle købere/investorer.

Du har vederlagsfrit mulighed for at blive optaget i Danmarks største investor-/køberkartotek, Investment Club, med mere end 500 potentielle virksomhedskøbere og aktive investorer, hvor du løbende vil få tilsendt NewsMail.

Hvis du ikke angiver et specifikt investerings-/købeønske, får du blot tilsendt NewsMail, når det udkommer.

Hvis du angiver et mere specifikt investerings-/købeønske bliver du kontaktet før udsendelsen af NewsMail.

Husk at angive navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse.

Kontakt Pauli Andersen på telefon + 45 40 88 80 15 for yderligere oplysninger.