Realitetsforhandling

Realitetsforhandling går ud på at forhandle de optimale betingelser på plads, hvorefter koncipieringen påbegyndes med udarbejdelse af et samlet aftalegrundlag, der omfatter de for transaktionen nødvendige dokumenter, herunder:

– overdragelsesaftale,
– ejeraftale (tidligere aktionæroverenskomst),
– vedtægter,
– direktørkontrakt,
– konsulentaftale,
– forretningsorden for bestyrelsen,
– optionsaftaler etc.

Overdrager man sin virksomhed 100 % er det ofte kun nødvendigt med en overdragelsesaftalen og den indeholder som oftest:

§ 1 Parterne
§ 2 Køb og salg af aktier, samt refusion
§ 3 Købesummen og dens berigtigelse
§ 4 Overdragers garantierklæringer
§ 5 Due diligence
§ 6 Selskabets drift frem til den faktiske overdragelse
§ 7 Garantier og overdragelsens gennemførelse
§ 8 Overdragelsens gennemførelse
§ 9 Honorar m.v. til bestyrelse
§ 10 Betingelser for garantikrav
§ 11 Garantikravets opgørelse og forrentning
§ 12 Garantikrav og krav fra tredjemand
§ 13 Erhververs sikkerhed for så vidt angår garantikrav
§ 14 Konkurrenceklausul og ansættelsesforbud
§ 15 Overtrædelse af konkurrenceklausulen og ansættelsesforbudet
§ 16 Hemmeligholdelse
§ 17 Arkiver
§ 18 Orientering og offentliggørelse
§ 19 Aftalens fuldstændighed og fortolkning
§ 20 Aftaleændringer
§ 21 Undladelse af at udøve kontraktlig ret
§ 22 Meddelelser
§ 23 Tvister
§ 24 Omkostninger
§ 25 Antal kontrakteksemplarer

Bilag:

Overdragers garantikatalog:
1. Adkomst- og kapitalforhold
2. Selskabsretlige forhold
3. Regnskabsforhold
4. Selskabets aktiver
5. Selskabets lejekontrakt
6. Selskabets gæld og forpligtelser
7. Skatter og afgifter
8. Selskabets relationer til Overdrager og Overdragers nærstående
9. Retssager m.v.
10. Overholdelse af retsforskrifter
11. Offentlige tilskud
12. Medarbejderforhold
13. Immaterialrettigheder
14. Kunde-, kontrakts- og driftsforhold
15. Finansieringsforhold
16. Forsikringsforhold
17. ”Overdrager bekendt”