Revision og skatteret

Inden man overvejer et salg af en virksomhed bør man sikre sig, at den er godt trimmet økonomisk, idet det er væsentligt nemmere at sælge en virksomhed, der er økonomisk trimmet og man får betydeligt mere for den. Ofte er der betydelige besparelser at hente ved i god tid inden et salg at gennemgå alle virksomhedens omkostningskonti og varelagre.

Har man valgt den rigtige selskabsform og/eller -konstruktion? Stadig ses mange virksomheder, hvor man ikke har fået oprettet et holdingselskab, der skal eje det selskab der skal sælges i minimum tre år, før man kan få provenuet skattefrit op i sit holdingsselskab.

Skattemæssige betragtninger ved salg af virksomhed bør undersøges. Skal man sælge aktier/anparter eller aktiver?

Den skattemæssige behandling af avancer ved salg af aktier og anparter er udtømmende reguleret i aktieavancebeskatningsloven. Ved overdragelse af aktiver (substansmodellen) er det lidt mere kompliceret. Overdragelse af aktiver betragtes i skattemæssig sammenhæng som sælgers afståelse og købers erhvervelse af de omhandlende aktiver, der i sin helhed udgør virksomheden. Ved et aktiesalg sælgeren aktiebesidderen selskabet og ved en aktivhandel sælger selskabet sine aktiver. I en aktivhandel vil der ske en avancebeskatning og/eller beskatning af genvundne afskrivninger.

Aktieombytning
Aktieombytning dækker som begreb over enhver form for afståelse af aktier, hvor vederlaget for de pågældende aktier erlægges i aktier eller andre ejerandele, eventuelt kombineret med kontantvederlag. I praksis benyttes betegnelsen dog i almindelighed om de tilfælde, hvor der er tale om en skattefri aktieombytning og dermed en udskydelse af beskatningstidspunktet i forhold til overdragelsestidspunktet, altså succession.

Fusion
Overordnet set er en fusion alene et udtryk for, at to eller flere – indtil da – ikke juridisk sammenlagte virksomheder integreres og herefter fremstår som en samlet juridisk enhed.

Fusionsskatteloven omfatter såvel vandrette som lodrette fusioner, herunder også omvendt lodrette fusioner.

Ved en vandret fusion forstår de tilfælde, hvor to – eller flere – selskaber enten overdrager deres samlede aktiver og passiver til et nystiftet tredje selskab for derefter begge at ophøre.

En lodret fusion kendetegnes ved at et moderselskab erhverver et datterselskabs aktiver og passiver samtidig med at datterselskabet ophører med at eksistere.

Den omvendt lodrette fusion er en lodret fusion, hvor det ophørende selskab ikke er det hidtidige datterselskab, men derimod moderselskabet. Derved bliver det indtil fusionen værende datterselskab nu det fortsættende selskab.

Tilførsel af aktiver
Ved tilførsel af aktiver i fusionsskattelovens forstand forstås den transaktion, hvor et selskab – uden at blive opløst – tilfører den samlede virksomhed eller en eller del heraf – en såkaldt gren af virksomheden – til et andet selskab. Vederlaget herfor er aktier eller anparter i det modtagende selskab. Tilførsel af aktiver kan ske såvel til et nystiftet som et allerede bestående selskab.

Spaltning
Ved gennemførelse af en spaltning sker der en opdeling af det hidtidige selskabs aktiviteter, hvorefter en eller flere af de opsplittede selskabsdele overgår til et eller flere andre selskaber. Som vederlag herfor modtager ejerne i det oprindelige selskab vederlag i form af anparter/aktier i det modtagende selskab, alternativt i form af kontanter.